Navigatie overslaan

Privacyverklaring werkenbijrdw.nl

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Om deze waarden ook in ons werving en selectieproces te kunnen waarborgen, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij beschermen alle gegevens goed en behandelen ze zorgvuldig. Bovendien vragen we alleen om persoonsgegevens die nodig zijn voor dit proces – en nooit om meer. In deze privacyverklaring leest u hoe de RDW dat doet en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens gebruikt de RDW?

Hier vindt u een overzicht van welke persoonsgegevens de RDW verwerkt:

 • Gewone persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, opleidingsniveau, CV;
 • Bijzondere persoonsgegevens: CV (het CV kan bijzondere gegevens bevatten, afhankelijk van wat de kandidaat zelf opneemt in het CV).

De volgende persoonsgegevens ontvangen we optioneel (en aanvullend) in een procedure:

 • Gewone persoonsgegevens: laatste loonstrook, contactgegevens van een referent, assessmentrapporten (gedeeld door kandidaat, niet afgenomen in opdracht van RDW).

Waarom gebruikt de RDW persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van werving en selectie maakt de RDW gebruik van een recruitmentsysteem om het wervingsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en helpt om personeel op een juiste en makkelijke manier te selecteren. Een (online) assessment kan onderdeel uitmaken van dit proces.

Met wie wisselt de RDW persoonsgegevens uit?

Ubeeo Recruitment Software de beheerder van werkenbijrdw.nl en is verwerker voor verwerkingsverantwoordelijke RDW. Ubeeo Recruitment Software verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten in het recruitmentsysteem. Assessments worden uitgevoerd door LTP. Bij het aanvragen van assessments worden persoonsgegevens uitgewisseld met LTP. LTP is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Met Ubeeo Recruitment Software is een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Verwerking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in Nederland.

Hoe lang bewaart de RDW mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden na de sollicitatieprocedure 4 weken bewaard. U kunt er ook voor kiezen om uw gegevens één jaar te laten bewaren. Hier geeft u na het solliciteren toestemming voor. Ook kunt u zelf de bewaartermijn aanpassen in uw persoonlijke profiel. Gegevens kunnen altijd verwijderd worden op uw verzoek. Dit kunt u ook zelf doen in uw persoonlijke profiel op werkenbijderdw.nl.

De RDW en uw privacyrechten

De wet geeft u een aantal rechten op het gebied van privacy. Wij voldoen aan die wettelijke rechten.

 • U heeft het recht om te zien hoe u bij ons geregistreerd staat. Dat heet het recht op inzage.
 • U mag persoonsgegevens laten herstellen bij onjuistheden. Dat heet het recht op correctie.
 • U mag persoonsgegevens in zijn geheel of gedeeltelijk laten verwijderen. Dat heet het recht op verwijdering.
 • U kunt vragen de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten. Dat heet het recht van beperking.
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens corrigeren

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kunt u ons per post vragen om uw persoonsgegevens gratis te laten corrigeren of aan te vullen. Ook een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn) kan ons dit vragen.

 1. U stuurt uw brief naar:
  De RDW, unit IV
  t.a.v. Verzoek inzake persoonsgegevens AVG
  Postbus 30000
  9640 RA Veendam
 2. Bij uw brief stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U doet er verstandig aan om de foto en/of het BSN weg te lakken. Als u iemand gemachtigd heeft, voegt u de machtiging toe.
 3. De RDW informeert u binnen 4 weken over de uitvoering van uw verzoek.

Persoonsgegevens inzien

Wilt u een AVG-inzageverzoek doen? Dan kunt u ons per post vragen om uw persoonsgegevens gratis in te zien. Ook een gemachtigde of wettelijk vertegenwoordiger (van personen die nog geen 16 jaar zijn) kan ons dit vragen.

 1. U stuurt uw brief naar:
  De RDW, unit IV
  t.a.v. Verzoek inzake persoonsgegevens AVG
  Postbus 30000
  9640 RA Veendam
 2. Bij uw brief stuurt u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee. U doet er verstandig aan om de foto en/of het BSN weg te lakken. Als u iemand gemachtigd heeft, voegt u de machtiging toe.
 3. U kunt ook online een inzageverzoek aanvragen. U logt daarvoor in met uw Digid.
 4. De RDW informeert u binnen 4 weken over de uitvoering van uw verzoek. Dit geldt zowel voor de aanvraag per post als voor de online aanvraag.

De Functionaris voor de Gegevensbescherming

De RDW heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming. Die adviseert de RDW over het beschermen van persoonsgegevens en houdt binnen de RDW toezicht op de naleving van de o.a. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die in Nederland en de Europese Unie de bescherming van persoonsgegevens regelt. U kunt zelf contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. U kunt bij hem terecht met een eventuele klacht over de manier waarop de RDW met persoonsgegevens omgaat. U kunt dit schriftelijk, telefonisch of digitaal doen:

Functionaris Gegevensbescherming RDW
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

E-mail: u kunt uw vraag stellen per e-mail via [email protected].

Natuurlijk helpen wij u graag als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door de RDW. Mocht u er niet met ons uitkomen, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG